HABER

"Entegre" ilçe hastaneleri geliyor

"Entegre" ilçe hastaneleri geliyor

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek olan yerlerde tüm sağlık hizmetlerinin daha verimli ve güçlendirilmiş olarak verildiği entegre ilçe hastaneleri kurulacak.

Entegre ilçe hastanesi, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak valiliğin teklifi ve bakanlığın onayıyla açılacak. İlçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek güçlendirilmiş Entegre İlçe Hastanesi tarafından yürütülecek. Sağlık Bakanlığı, entegre ilçe hastanesinin açılması, kapanması ve buralarda verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin bir yönerge yayınladı.

Yönergeye göre, Sağlık Bakanlığı, ulaşım imkanları, coğrafi şartlar gibi sebeplerle nüfus değişikliğinin beklenenden fazla olduğu yerleşim yerlerinde, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesi amacıyla entegre ilçe hastaneleri oluşturulacak. Yönergede entegre ilçe hastaneleri şöyle tanımlanıyor:

"Bakanlıkça belirlenecek olan yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayaktan ve yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleriyle benzeri hizmetlerin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, görev yapan tabip ve uzman tabiplerin ayakta ve yatırarak hasta kabul ve tedavi ettiği hizmetlerin daha verimli ve güçlendirilmiş olarak verildiği entegre sağlık kurumlarıdır."

İlçe merkezinde mevcut Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu gibi sağlık kuruluşları hastane hizmetleri ile birleştirilerek güçlendirilecek. Entegre ilçe hastanesi, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak valiliğin teklifi ve bakanlığın onayı ile açılacak ve aynı yolla kapatılacak.

Entegre ilçe hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek güçlendirilmiş Entegre İlçe Hastanesi tarafından yürütülecek. Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi aynı zamanda Sağlık Grup Başkanlığı görevini de yürütecek, hizmetin birleştirildiği kurumlarda temel sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinden hastane başhekimi sorumlu olacak. Mobil hizmet, tarama, ETF, aşı gibi vatandaşa gidilerek yürütülen koruyucu hizmetler aksamaya fırsat verilmeden yürütülecek. Entegre İlçe Hastaneleri tarafından verilecek temel sağlık hizmetleri için gerekli olan tüm ilaç, serum, aşı gibi ihtiyaçlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, diğer ihtiyaçları ise hastane döner sermayesi tarafından karşılanacak. İlçe merkezindeki sağlık kuruluşlarına ait olan bina, müştemilat Entegre İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından değerlendirilerek, ihtiyaç doğrultusunda kullanımına devam edilecek.

Planlamalarda binaların fiziki durumları ve tadilat ihtiyaçları da dikkate alınarak kullanılabilecek durumda olanların kullanımına öncelik verilecek. İlçe merkezinde bulunan mevcut sağlık birimleri bina, araç, gereç, malzeme ve personeli ile beraber Entegre İlçe Hastanesine devredilecek. Entegre İlçe Hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmeye devam edilecek. Entegre İlçe Hastanelerinde personele döner sermaye katkı payı ödenecek.

Entegre İlçe Hastanelerinde sağlıkta dönüşüm programının gereği olarak, her hekime bir muayene odası açılacak ve hekim seçme özgürlüğü uygulaması yapılacak. Söz konusu hastanelerde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve ihtiyaçlara göre yürütülecek, nöbetlerin düzenlenmesinden ve aksatılmadan yürütülmesinden hastane başhekimi sorumlu olacak. Entegre ilçe hastanelerinde şu sağlık personeli bulunacak:

"Başhekim, uzman hekim, pratisyen hekim, dişhekimi, hastane müdürü, başhemşire, hemşire, acil tıp teknisyeni, röntgen teknisyeni, toplum sağlığı, çevre sağlığı teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, ambulans ve acil tıp teknisyeni, ebe, ayniyat saymanı, şef, memur, tıbbi sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, kaloriferci, teknisyen, hizmetli ve veznedar."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön