HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Âl-i İmrân suresi 83. ayet tefsiri ve meali nedir? Âl-i İmrân suresi 83. ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in en uzun surelerinden olan Âl-i İmrân suresi, iniş sırasına göre 89. sırada yer alır. Bu surenin Kuran-ı Kerim’de çok önemli bir yeri vardır. Çünkü bu sureyi iyi anlayıp kavrayan ve hayatında uygulayan kimselerin kıyamet zamanında rahata ereceği söylenir. Yani surenin anlamı ve neler anlattığı çok önemlidir. Özellikle Âl-i İmrân suresinin 83. ayeti, kıyamette rahata kavuşmak isteyen kişilerin çok iyi anlaması gereken bir ayet-i kerimedir. Âl-i İmrân suresi 83 ayet tefsiri nedir?

Âl-i İmrân suresi 83. ayet tefsiri ve meali nedir? Âl-i İmrân suresi 83. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Âl-i İmrân suresi 83. ayet nasıl okunur?
  • Âl-i İmrân suresi 83. ayet ne anlama gelir?
  • Âl-i İmrân suresi 83. ayet tefsiri nedir?
  • Âl-i İmrân suresi 83. ayet fazileti nedir?
  • Âl-i İmrân suresi 83. ayeti niçin okunur?

Kuran-ı Kerim’in üçüncü sırasında yer alan Âl-i İmrân suresi, toplam 200 ayetten oluşur. Medine’de indiği bilinen surenin ismi, 33. ayette yer alan “Al-i İmran” sözcüğünden gelir. Bu kelimenin anlamı ise imran ailesi demektir. Kuran-ı Kerim’e göre İmran, Hz. Meryem’in babasıdır ve bu ailenin alemlerde üstün bir konumu vardır. Surede bahsi geçenler ise Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dinidir. Bu nedenle İslam dinini en iyi şekilde anlamak isteyen kişilerin mutlaka okuması, araştırması ve anlamını bilmesi gereken bir suredir.

Âl-i İmrân suresi 83. ayet nasıl okunur?

Âl-i İmrân suresi 83. ayet okunuşu ile ilgili oldukça sık araştırma yapılmaktadır. Bu ayet kısa bir ayettir ve ezberlemesi oldukça kolaydır. Hem Arapça hem Türkçe okunuşu hem de anlamı kolayca akılda kalabilir. Âl-i İmrân suresi 83. ayet Arapça şu şekilde yazılır:

aliimran83

Âl-i İmrân suresi 83. ayet Türkçe okunuşu ise şöyle olmalıdır:

  • E fe gayre dînillahi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti ver ardı tav'an ve kerhen ve ileyhi yurceûn (yurceûne).

Âl-i İmrân suresi 83. ayet ne anlama gelir?

Kuran-ı Kerim’i doğru ve en iyi şekilde anlamak için surelerin anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Hangi surede ne anlatılmak istendiğini bilen kimseler, Kuran-ı Kerim’in gerekliliklerini de yerine getirebilir. Âl-i İmrân suresi 83. ayet anlamı Türkçe olarak aşağıdaki gibidir:

  • Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar! Oysa göklerde olanlar da yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep O’na boyun eğmişlerdir ve O’na döndürüleceklerdir.

Âl-i İmrân suresi 83. ayet meal olarak Allah’ın dininden başka din arayan kişilerin isteyerek ya da istemeyerek O’na boyun eğdikleri ve O’na döndürüleceklerinden bahseder.

Âl-i İmrân suresi 83. ayet tefsiri nedir?

Âl-i İmrân suresi 83 ayet Türkçesi, kıyamet zamanında rahata ermek isteyenlerin öğrenmek istediği bir konudur. Bu ayet-i kerimenin uzunca bir tefsiri vardır. Bu tefsir aşağıda verilmiştir:

“Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” şeklinde tercüme ettiğimiz cümleyi “Onlar Allah’ın dininden başkasını aramaktalar!” diye çevirmek de mümkündür (Râzî, VIII, 121) ve her iki durumda göklerde ve yeryüzündeki bütün varlıklar O’nun kudreti önünde teslimiyet gösterdiği halde O’nun dininden yüz çevirip başka kurtuluş yolları aramanın ne kadar yanlış ve beyhude olduğu vurgulanmış olmaktadır.

Bu âyette geçen “Oysa göklerdekiler ve yeryüzündekiler isteyerek ya da istemeyerek hep O’na boyun eğmişlerdir” cümlesiyle ilgili belli başlı yorumlar şunlardır: a) Yüce Allah’ın dışındaki bütün varlıkların var olması yahut olmaması mümkündür. Bu mânada olan hiçbir varlık da O var etmeden var olamaz ve O’nun yok kılması olmadan yok olamaz. Şu halde Allah’ın dışındakilerin hepsi gerek varlık gerekse yokluk bakımından O’nun kudretine boyun eğmiş demektir ki bu, teslimiyet ve boyun eğmenin doruk noktasıdır. Yine bu cümle “vâcibü’l-vücûd” (varlığı kaçınılmaz ve başkalarının iradesinden bağımsız) yegâne varlığın Allah Teâlâ olduğunu göstermektedir. b) Hiç kimse O’nun iradesini aşamaz, herkes isteyerek veya istemeyerek O’nun belirlediği kader çizgisinin içinde seyretmek zorundadır: Samimi müslümanlar dinin icaplarını yerine getirirken isteyerek, doğalarının gereği hoş karşılamadıkları hastalık, fakirlik ve ölüm gibi hususlarda istemeyerek O’nun iradesine boyun eğmektedirler; inkârcılar ise her hâlükârda –O’nun kazâ ve kaderinden kaçamadıklarından– istemeyerek O’na boyun eğmiş olmaktadırlar. c) Müminler isteyerek, kâfirler ise Mü’min sûresinin 84. âyetinde belirtildiği üzere ölümle yüz yüze gelince kerhen teslimiyet gösterirler. d) Herkesin boyun eğmesinden maksat bezm-i elestte (bk. A‘râf 7/172) söz verilmesidir. e) Gönüllü boyun eğme özellikle göklerdekiler hakkındadır, yeryüzündekilerin ise bir kısmı isteyerek bir kısmı kerhen teslimiyet gösterirler (İbn Atıyye, I, 466-467; Râzî, VIII, 122-123; Nîsâbûrî, III, 241). Âlûsî bu konuda tasavvuf ehlinden şu yorumu aktarır: Gönüllü boyun eğme hiçbir kuşku yaşamadan teslimiyeti, kerhen boyun eğme ise bazı tereddütler yaşadıktan ve ruhî badirelerden geçtikten sonra teslim olmayı ifade eder; melekler ve yeryüzündeki seçkin kişiler birinci gruptan, diğerleri ikinci gruptandır (III, 342-343). (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 620-621)

Âl-i İmrân suresi 83. ayet fazileti nedir?

Âl-i İmrân suresi 83 ayet fazileti ve sırları, İslam dini araştırmacılarının ve Kuran-ı Kerim’i okuyanların bilmesi gerekenler arasındadır. Âl-i İmrân suresinin faziletleri şu şekildedir:

  • Kıyamet gününde sırat köprüsü üzerinden geçen kimselere okuduğu her ayet için emniyet verilir.
  • Bu sureyi okumanın fakirlikten kurtulup zenginliğe ulaşmaya yardımcı olduğu söylenir.
  • Bu ayet-i kerimeyi okumanın Allah’u Teala tarafından o kişi için 70 bin melek yarattığına inanılır.

Âl-i İmrân suresi 83. ayeti niçin okunur?

Âl-i İmrân suresi 83. ayeti, kıyamet gününde rahata erişmek isteyenlerin okuması gereken bir ayet-i kerimedir. Ayrıca İslam dinini en iyi şekilde kavrayıp uygulamak için de bu süreyi okumak çok önemlidir. Zenginliğe erişmek için Âl-i İmrân suresi 83. ayet okunması gerektiği söylenir.


Mynet Youtube


En Çok Aranan Haberler