HABER

Kamu idarelerinin stratejik planları

Beş yıllık dönemleri kapsayan planlar hazırlanırken Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen ödenek teklif tavanları dikkate alınacak

Kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik planlar ve bu planların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kalkınma Bakanlığının "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, stratejik planlar bilfiil kamu idareleri ve bu idarelerin kendi çalışanlarınca hazırlanacak.

Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla iş birliği içerisinde belirleyecek.

Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık sürecinden önce özel bir çalışma olarak başlatılacak.

Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin stratejik planlarının, kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olacak. Yükseköğretim Kurulu, Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanının, mahalli idareler için İçişleri Bakanının sorumluluğu bulunacak.

- Beş yıllık dönemler için hazırlanacak

Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsayacak. Planlarını yönetmelikte belirlenen takvime uygun olarak süresinde hazırlamayan kamu idareleri, Sayıştaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirilecek.

Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen ödenek teklif tavanlarını dikkate alacak.

Eylem planları, her yıl aralık ayında stratejik plan döneminin kalan yıllarını içerecek bir şekilde revize edilerek üst yöneticinin onayına sunulacak ve ocak ayında uygulamaya konulacak.

Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarında bakanın, mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Kalkınma ve Maliye bakanlıklarına elektronik nüshasıyla gönderilecek.

Kamu idareleri temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlayacak.

Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilecek. Güncelleme bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilecek. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamayacak.

Yeni kurulacak kamu idarelerinin ilk stratejik planını hazırlamasına ilişkin süreç Kalkınma Bakanlığınca belirlenerek ilgili kamu idaresine bildirilecek.

Stratejik planlarda; milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere yer verilmeyecek.

Bu arada 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Geri Dön