HABER

Cin suresi okunuşu: Cin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İniş sırası açısından 40. sure olan Cin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 72. suresidir. İçeriğinde genellikle cinlerden bahsedildiğinden Cin Suresi ismini almıştır. İslam dünyası için son derece önemli bir sure olan Cin Suresi okunuşu nasıldır? 28 ayetten oluşan Cin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali nedir? Cin suresi tefsiri ile nelere dikkat çekilir?

Cin suresi okunuşu: Cin suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Cin Suresi Arapça Okunuşu
 • Cin Suresi Anlamı
 • Cin Suresi Faydaları
 • Cin Suresinin Fazileti ve Sırları
 • Cin Suresi Neye İyi Gelir?
 • Cin Suresi Okumanın Zararları
 • Cin Ne Demek?
 • Cin Suresi Kaç Ayet?
 • Cin Hangi Surede Yer Alır?
 • Cin Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Cin Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Cin Suresi Ne için Okunur?
 • Cin Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Cin Suresi Nasıl Ezberlenir?

Cin Suresinde; Peygamber Efendimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlediği rivayet edilen bir cin topluluğundan bahsedilir. Nitekim aynı cin topluluğuna Ahkaf Suresinde de değinilmiştir. Bahsi geçen cin topluluğu, Rasulullah'ın tilavetinden etkilenerek ihtida etmiştir. Başlangıcı dolayısıyla halk arasında Gul Uhiye Suresi olarak da bilinen Cin Suresi; Araf ile Yasin Suresi arasında nazil olmuştur. İşte Cin Suresi meali, Türkçe okunuşu, Cin Suresinin fazileti ve sırları...

Cin Suresi Arapça Okunuşu

Cin suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'in en ahenkli ve ölçülü surelerinden biridir. Aşağıdaki metni inceleyerek Cin Suresinin Arapça okunuşunu öğrenebilirsiniz.

 1. Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben.
 2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
 3. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
 4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.
 5. Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi keziben.
 6. Ve ennehu kane ricalun minel'insi ye'uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
 7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb'asallahu ehaden.
 8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
 9. Ve enna kunna nak'udu minha meka'ıde lissem'ı femen yestemi'ıl'ane yecid lehu şihahaben resaden.
 10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl'ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
 11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
 12. Ve enna zanenna en len nu'cizallahe fiyl'ardı ve len nu'cizehu hereben.
 13. Ve enna lema semi'nelhuda amenna bihi femen yu'min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
 14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
 15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
 16. Ve en levistekamu 'alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
 17. Lineftinehum fiyhi ve men yu'rıd 'an zikri rabbihi yeslukhu 'azaben sa'aden.
 18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ehaden.
 19. Ve ennehu lemma kame 'abdullahi yed'uhu kadu yekunune 'aleyhi libeden.
 20. Kul innema ed'u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
 21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
 22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
 23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya'sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
 24. Hatta iza reev ma yu'adune feseya'lemune men ed'afu nasıren ve ekallu 'adeden.
 25. Kul in edriy ekariybun ma tu'adune em yec'alu lehu rabbiy emeden.
 26. 'Almulğaybi fela yuzhiru 'ala ğaybihi ehaden.
 27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
 28. Liya'leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey'in 'adeden.

Cin Suresi Anlamı

Kur'an'da Cin Suresi içeriği açısından diğer surelerden oldukça farklılık gösterir. Bir cin kabilesinden bahseden sure, ismini de konusundan almaktadır. Cin Suresi meali itibarı ile her Müslümanın bilmesi gereken son derece önemli bir suredir. Ayrıca Cin Suresi tefsiri okunarak surenin muhtevasıyla ilgili daha derin bir idrak kazanılabilir.

1, 2. (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."

 1. "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
 2. "Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş."
 3. "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."
 4. "Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı."
 5. "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."
 6. "Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk."
 7. "Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur."
 8. "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"
 9. "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."
 10. "Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık."
 11. "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."
 12. "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."
 13. "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."
  16, 17. Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."
 14. "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.
 15. "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."
 16. De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."
 17. De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim."
 18. De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."
 19. "Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır."
 20. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.
 21. De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem."
 22. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.
  27, 28. Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

Cin Suresi Faydaları

Cinler ve cinlere ait çeşitli durumları konu edinen Cin Suresi, onların da inanç bakımından kafir ve mümin olarak ayrıldığını ortaya koyar. Ayrıca ibadetin yalnız Allah'a olması gerektiği, gaybın yalnızca Allah tarafından bilindiği gibi hususlara değinen surenin; çeşitli faydalara sahip olduğuna inanılmaktadır.

 • Cin Suresini sıklıkla okuyan kimselerin kötü insanların şerrinden korunacağı çeşitli kaynaklarda aktarılmıştır.
 • Ayrıca Cin Suresini okumak, insanı nazardan ve şeytandan muhafaza eder.
 • Cin Suresinin okumanın faydaları arasında küçük çocukları muhtelif kötülüklerden koruması nakledilmiştir.
 • Müslümanlar arasında Ümmü Sübyan adıyla anılan manevi hastalığa karşı Cin Suresini okumak tavsiye edilmiştir.

Cin Suresinin Fazileti ve Sırları

 • Peygamber Efendimiz Cin Suresini okuyanlara tüm cinler ve şeytanlar adedince sevap ihsan edileceğini müjdelemiştir.
 • Zorba bir devlet adamının ya da bir zalimin şerrinden korunmak için Cin Suresini okumak tavsiye edilmiştir.
 • Çeşitli kaynaklarda Cin Suresini bir mal üzerine okuyup üflemenin o malı her türlü afetten koruyacağı aktarılmıştır.
 • Esir düşen ya da hapse giren kimselerin sıklıkla Cin Suresi okumasının tez vakitte bu durumdan kurtulmalarına vesile olacağı nakledilmiştir.

Cin Suresi Neye İyi Gelir?

 • Konusu itibarı ile cinler hakkında olan Cin Suresi, bir yerde okunduğunda o yerde bulunan cin ve şeytanların uzaklaşmasını sağlar.
 • Özellikle hamile ya da yeni doğmuş bebeği olan annelere musallat olduğuna inanılan Ümmü Sübyan adlı şeytandan korunmak için Cin Suresi okumak tavsiye edilmiştir.
 • Cin Suresini 7 defa okuyan kişilerin; sara hastalığından kurtulacağı ve şifa bulacağı söylenmiştir.
 • Bunlara ek olarak; Cin Suresini 7 defa okumak, evham ve vesvese gibi duygulara kapılmanın önüne geçer.

Cin Suresi Okumanın Zararları

Halk arasında Cin Suresini konusundan dolayı sıklıkla okumanın zararları olabileceğine dair çeşitli kanaatler mevcuttur. Ancak Cin Suresi, Rasulullah tarafından da sıklıkla okunması gereken ve insanı çeşitli kötülüklerden muhafaza ettiğine inanılan bir suredir. Nitekim Allah tarafından vahyedilen ve Kur'an-ı Kerim'de bulunan herhangi bir surenin insanlar için zararlı olabileceğini düşünmek abestir. Dolayısıyla Cin Suresi okumanın zararları olduğunu düşünmek yalnızca batıl ve son derece yanlış bir inançtır.

Cin Ne Demek?

Cin kelimesi, Arapça örtmek, gizlemek anlamına gelen cenn kökünden türemiştir. Bu anlamda cin ya da cinni gizli olan şey anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim ve İslami terminoloji içindeki cin kelimesi de insanların algı yeteneğiyle kavrayamadığı, akıl ve irade yetilerine sahip varlıklara işaret eder.

Cin Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in orta uzunlukta sayılabilecek surelerinden biri olan Cin Suresi, 28 ayetten oluşur.

Cin Hangi Surede Yer Alır?

Kur'an-ı Kerim'de cinler ve diğer insan algısının ötesindeki varlıklar çeşitli sure ya da ayetlerde konu edilmiştir. Cinleri ele alış biçimiyle bu surelerin en detaylılarından biri Cin Suresidir. Cin Suresi herhangi bir başka surenin çatısında altında bulunmaz. Aksine Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayrı, müstakil surelerden biridir.

Cin Suresi Nerede İndirilmiştir?

İniş sırası açısından 40. sure olan Cin Suresinin Mekke döneminde indiği hususunda İslam alimlerinin geniş bir ittifakı vardır. Ayrıca surenin Yasin Suresi ile Araf Suresi arasında nazil olduğu rivayet edilmiştir.

Cin Suresi Ne Zaman Okunur?

Cin Suresini okumak konusunda zaman bakımından bir kısıtlama yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok diğer sure gibi Cin Suresi de uygunsuz olmadığı sürece herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir.

Cin Suresi Ne için Okunur?

 • Cin Suresini okumanın evham ya da vesvese gibi çeşitli hallere iyi geldiği aktarılmıştır.
 • Ayrıca Cin Suresi okumak, sara gibi muhtelif sağlık problemleri için şifa vesilesi olarak görülmektedir.
 • Hapse düşen masum kişilere Cin Suresi okumaları tavsiye edilmiştir.
 • Ümmü Sübyan adlı manevi rahatsızlıktan korunmak için özellikle anne olmayı bekleyenlerin ya da yeni anne olanların Cin Suresi okuması nasihat edilmiştir.
 • Bilhassa evinde ya da herhangi bir mekanda huzursuzluk hisseden kimseler Cin Suresini okuyarak orada bulunan insan algısının ötesindeki kötü varlıkların uzaklaşmasını sağlayabilir.

Cin Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Ezberden olduğu sürece Cin Suresini abdestsiz bir biçimde okumakta bir engel yoktur. Ancak Ehl-i Sünnet fıkhında Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmek hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla mushaf üzerinden Cin Suresi ya da herhangi bir sure okumak için abdestli olmak şarttır.

Cin Suresi Nasıl Ezberlenir?

28 ayetten oluşan Cin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki surelerinden biridir. Yeterli pratikle, tekrarla ve dinlemeyle ezberlenmesi mümkün olan sure, bu sayede beş vakit namazda da zammı sure olarak okunabilir. Cin Suresini ezberlemekte muvaffak olamayan kimselerin Kur'an-ı Kerim'de bulunan herhangi bir sureyi okumasında bir sakınca yoktur. İçten ve samimi bir biçimde yapılan ibadetlerin ve edilen duaların Allah katında kabul olunacağına güvenmek gerekir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön