HABER

Hükümet programı açıklanıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 60., Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. hükümeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygı ile selamlıyor, Meclisimizin 23. döneminin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum" sözleriyle konuşmaya başladı.

Hükümet programı açıklanıyor

76 sayfadan oluşan hükümet programında ağırlıklı olarak hükümetin ekonomiye yaklaşımı ve önümüzdeki döneme ilişkin projelere yer verilirken, AKP'nin 22 Temmuz seçim beyannamesindeki vaatler de programı yansıdı.

Oturuma Meclis Başkanı, Kamer Genç, Mehmet Şimşek ve Bülent Arınç arasında yaşanan Divan Kurulu ve iç tüzük tartışması damaga vurdu.

Hükümet programının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 5 Eylül Çarşamba günü de TBMM Genel Kurulu'nda 60. Hükümet için güvenoylaması yapılacak.

Programın ana başlıkları şöyle:
-YENİ ANAYASA-

-Bu program, istikrar zemininde ilerleyen ekomomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir 'sıçrama dönemi' programıdır. Temel hedef, Türkiye'yi take-off'a, 'kalkış'a geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır.

-Yeni anayasa, Cumhuriyetin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına almalıdır.

-Yeni anayasa, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak

-Temel hak ve özgürlükler konusunda ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen esaslar uygulanacak, özellikle Kopenhag Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlanacaktır.

-"Sıfır Tolerans" anlayışı ile işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine, kararlılıkla gidilecektir.

-Sivil toplum örgütlerine daha fazla açılma ve siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini almaya devam edecektir.

-Medyanın bağımsızlığına önem verilecektir. Bunun için de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

-YARGI SİSTEMİ-

-Gelecek dönemde de adalet ve yargı reformu ile ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürülecek.

-İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla "Koruyucu Hukuk" uygulamaları daha da geliştirilecektir.

-Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak ve böylece yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını öngören yasal düzenlemeler yapılacaktır.

-Mahkemelerin elektronik arşiv imkânlarından daha verimli bir şekilde yararlanması sağlanarak gerekli bilgi ve belgeler ile emsal kararlara zamanında erişim daha etkili hale getirilecek, yargı organları arasında kurulan bilgi ağı geliştirilecektir.

-KAMU YÖNETİMİ-

-Geçen dönem hazırlıklarını tamamlanan İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu dönemde çıkarılarak yerel yönetimlerimiz mali yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir.

-Yolsuzluklar karşısında hükümetimiz tavizsiz tutumunu sürdürecektir.

-Bütün kurumların hizmetlerini elektronik ortama taşıması sağlanacaktır.

-Diğer taraftan, kısa bir süre içerisinde, "Tek Kart" projesi milletimizin hizmetine sunulacaktır. Böylece, vatandaşlar her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecektir.

-HUZUR VE GÜVENLİK-

-Mobil iletişim teknolojisi kullanılarak, kentlerimizin cadde, sokak ve meydanları görüntülü güvenlik denetimine alınmıştır. Proje, 58 il ve 36 ilçeye yaygınlaştırılmıştır. Gelecek dönemde, artan bir kararlılıkla ve etkinleştirilecek politika ve programlarla, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya dönük çabalarımız yoğunlaştırılacaktır.

-Genel kolluğun önleyici kolluk yetkileri, yapılacak yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanacak, polis ve jandarma, gerek insan kaynakları gerekse teknoloji, teçhizat ve malzeme bakımından daha da güçlendirilecektir.

-Ulusal güvenliğimize kastedecek her türlü oluşuma karşı tavizsiz tutumumuz kararlılıkla sürecektir.

-Türkiye'nin her bir köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, hiçbir bölgemizin geride kalmamasını sağlamak amacıyla çalışmalar yoğunlaşarak devam edecektir.

-Terörizmle mücadele konusunda Türkiye'nin haklı konumunu uluslararası platformlarda etkin bir şekilde savunmaya devam edilecek.

-Milli güvenliği güçlendirmek, ulusal birliği muhafaza etmek için verilen mücadelei, 60. hükümet döneminde de her türlü meşru aracı kullanarak devam edecektir.

-MİLLİ SAVUNMA-
-Türkiye'nin gücünü her türlü şart ve coğrafyada hissettirecek, hem konvansiyonel hem de asimetrik muharebeleri icra edebilecek, caydırıcılığı, beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek bir savunma sistemi ve gücünün oluşturulması ana hedefdir.

-EKONOMİ-

-Ekonomi politikalarında "şeffaflık", "süreklilik", "tutarlılık" ve "öngörülebilirlik" ilkelerini esas almaya devam edecektir.

-Ulusal ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'yi bir yatırım yeri olarak tercih etmesinde; yatırımların, ekonomik büyümenin ve böylece istihdamın artmasında önemli bir rol oynayan AB hedefi, ekonominin geleceğini güçlü bir çerçeveye oturtmaktadır.

-Uygulanan ekonomik program, demokratikleşme çabaları ile bütünleştirmeye ve bu iki süreci birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmeye devam edecektir.

-Özelleştirme uygulamalarını sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak görmemekte, üretimdeki verimliliğin ve istihdamın artmasını sağlayacak önemli bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.

-Küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli ortam oluşturulacak.

-MALİ DİSİPLİN-

-Türkiye'ye sermaye girişinin ve çıkışının serbest olacaktır.

-Kurun piyasa şartlarında oluşması, ekononin iç veya dış şoklardan daha az etkilenmesini sağlayacaktır.

-Yapısal reformlara kararlılıkla devam edecektir.

Değerli Milletvekilleri,

-2013 yılı için hedef 800 milyara yaklaşan bir milli gelire ulaşmak, kişi başına geliri 10 bin dolara çıkarmaktır.

-Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmenin ötesinde hedef fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmektir.

-Ekonominin genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edilecek.

-Bunu gerçekleştirirken operasyonel bağımsızlığını koruyacak olan Merkez Bankasına, maliye politikalarla destek verecek.

-Gerek makro düzeydeki yapısal reformlar gerekse mal ve özellikle hizmetler sektöründe rekabeti artırıcı mikro reformlar yoluyla enflasyonun düşük tek haneli seviyelere inmesi için çalışılacak.Bu amaçla ‘enflasyon hedeflemesi' rejimini geliştirmeye devam edilecek.

-2009 yılında ise "Yeni" ibaresi kaldırılacak ve paramız yeniden Türk Lirası adını alacak.

-2013 yılında ihracatımızın 200 milyar doları aşacaktır.

-17 Nisan 2007'de açıkladığımız ve Türkiye'nin AB Müktesebatına uyumu için 2013 yılına kadar uygulayacağımız program çerçevesinde, ekonomik değişim ve dönüşümü de kapsayan 200 kadar yasal düzenleme ve 600 kadar ikincil düzenleme tamamlanacak.

-2023 yılında satın alma paritesine göre milli hasıla büyüklüğü bakımından Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alacaktır.

-DIŞ BORÇLAR-

-Kamu borcunun milli gelire oranı daha da aşağı düşürülecektir.

-Nominal faizler tek haneye indirilecek..

-İstihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını azaltılacak.

-Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak.

-Vergi politikalarında öngörülebilirlik artırılacak, vergi mevzuatını sadeleştirilecek.

-Kayıtdışılıkla mücadele devam edecek.

-Bankacılık sistemde, bir yandan sektördeki rekabet ortamının gelişmesi, diğer yandan reel kesimin bankacılık sisteminden daha fazla faydalanabilmesi için gerekli her türlü önlem alınacak.

-2013 yılında turizm gelirleri 40 milyar dolar olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler