HABER

"Maaş farkları için yasal düzenleme gerek"

Farklı sistemlerine göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan farkların giderilmesiiçin yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

ANKARA (ANKA) –Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, farklı sistemlerine göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan farkların giderilmesi ve uyum işlemlerinin yapılması için yeni bir yasal düzenleme gerektiğini belirtti.

Söz konusu düzenleme için takvim vermeyen Dinçer, 5510 sayılı Kanun’la beş farklı emeklilik rejiminin aktüaryal olarak hak ve yükümlülüklerinin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, “506 sayılı Kanunun Geçici 20’nci maddesine tabi sandıkların 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi öngörülmüştür” dedi.

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği emeklilerin içinde bulundukları durum ve talepleriyle ilgili yazılı soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer cevap verdi. Yağız’ın emekli aylıkları arasındaki farklılıkların giderilmesi için intibak yasasının çıkarılması konusunda bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorusunu cevaplandıran Dinçer, sistemlere göre hesaplanan aylıklar arasında oluşan farkların giderilerek intibak işlemlerinin yapılması yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu doğruladı. Ancak bir takvim vermedi. 5510 sayılı Kanun ile farklı kanunlara ve farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Bakan Dinçer, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılarla ilgili düzenlemeler yapıldığını anımsattı. Bakan Dinçer, 506 sayılı Kanunun Geçici 20’nci maddesine tabi sandıkların 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmasının öngörüldüğünün altını çizdi. Dincer, “Bu itibarla, 5510 sayılı Kanun ile devlet memurları, hizmet akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş farklı emeklilik rejiminin, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi hedeflenmiştir” dedi.

-EMEKLİ SENDİKALARIN TARAF ALINACAĞI STATÜ YASASI HAZIRLANMASI MÜMKÜN DEĞİL-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar ile dul ve yetimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince sendika kurma hakkına sahip olmadıklarından emekli sendikalarının taraf alınacağı statü yasasının hazırlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Bakan Dinçer, DSP Milletvekili Süleyman Yağız’ın “Emekli sendikalarının taraf alınacağı statü yasası çıkarılacak mıdır?” sorusuna verdiği cevapta emeklilerin Anayasa gereğince sendika kurma hakkına sahip olmamakla birlikte, Dernekler Kanunu çerçevesinde demek kurma hakkına sahip olduklarını vurguladı. Bakan Dinçer, Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’nin, aktif çalışma hayatından ayrılmış olanların, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre önceden bir izin almadan dernek veya vakıf kurma hakları bulunduğuna, bunun yerine yasalarla sadece çalışanlara yönelik olarak düzenleme altına alınmış olan “sendika" şeklinde örgütlenmelerinin mümkün olmadığına karar verdiğini anımsattı.

-EMEKLİLERİN TÜFE ALACAKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?-

Bakan Dinçer, DSP Milletvekili Süleyman Yağız’ın “emeklilerin TÜFE ve KEY alacakları ne zaman ödenecektir” sorusuna verdiği cevapta, Anayasa'nın 138'inci maddesi gereğince, TÜFE farkı konusunda münferit alınmış kararların aynen ve geciktirilmeden uygulandığını vurguladı. Emeklilerin aylıklarındaki artış farklarının eksik ödendiği yolundaki yoğun talepleri ve bu konudaki münferit yargı kararları doğrultusunda, 4447 sayılı Kanunun yürürlük maddesinin dikkate alındığını bildiren Dinçer, Kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2000 ile 2000 0cak ödeme dönemi arasında kalan sürenin eksik ödendiği kanaatine varıldığından, özel sektörden emekli olanlara 18–22 gün, kamu sektöründe emekli olanların 4–8 günlük TÜFE farklarının 2002 Ağustos’ta yasal faizi ile birlikte ödendiğini dile getirdi. Dinçer, söz konusu ödemelerin, emeklilerin kendisine, vefat edenlerin ise dul ve yetimlerine yapıldığını aktardı. Kamu sektöründen emekli olanlara da 14 günlük TÜFE farklarının da ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığına işaret eden Bakan Dinçer, “Bu farklar da faizi ile birlikte 2004 yılı Temmuz ayında gelir ve aylıklara ilave edilerek ödenmiştir.

-EMEKLİLERİN TAMAMINA YÖNELİK İŞLEM YAPILMASI İÇİN YARGI KARARI BEKLENİYOR-

Kurumumuz tarafından, Aralık 1999 ile Haziran 2002 arasında her ay bir önceki ayın TÜFE artış oranı üzerinden 30'ar günlük artışlar uygulanarak gelir ve aylıklarda gerçekleştirilen artış oranının TÜFE ile aynı olduğu, münferit yargı kararlarına esas bilirkişi raporları doğrultusunda TÜFE farkı ödenmesinin mükerrer ödemeye yol açacağı, ayrıca 506 sayılı Kanunun Ek 38'inci maddesinde öngörülen gelir ve aylıkların enflasyon karşısında korunması amacına uygun olmayacağından hareketle, münferit yargı kararları uygulanmakla birlikte emeklilerimizin tamamına yönelik işlem yapılabilmesi için yargı sürecinin tamamlanması beklenilmiştir” dedi.

Dinçer, Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi tarafından Ocak 2000 ile Haziran 2002 döneminde her ayın 1’i ile ödeme tarihleri arasındaki 18–22 günlük TÜFE farkı bulunduğu yönündeki bilirkişi raporlarına dayanan yerel mahkeme kararlarının Temmuz 2004’de bozulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi’nin bozma ilamı çerçevesinde Ankara 9’uncu İş Mahkemesi’nde açılan davalardan 11 Nisan 2005 tarihli duruşma tutanaklarında Kurumumuz emeklilerinin TÜFE alacağı yönünde rapor düzenleyen bilirkişinin söz konusu TÜFE farklarının Kurumca emeklilere ödendiği, bunun dışında yapılacak başka bir ödemenin bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği anlaşılmıştır.”

Dinçer, 27 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen listede isimleri yer almayan ve konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin başvurularının da, itiraza ilişkin esaslar doğrultusunda incelenerek işlem yapıldığını belirten Dinçer, “Bu konuda yapılmış olan itirazlara ilişkin ödemelerin yapılabilmesi ve hatalı kayıtların düzeltilmesine ilişkin Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 17 Aralık’ta Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

-EMEKLİLERE AÇILIM SORUSUNA DOLAYLI CEVAP-

Bakan Dinçer, DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın “2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda emeklilere daha fazla pay verilecek midir? Emeklilerin “yılda 2 ikramiye” ve “kış aylarında yakacak yardımı” talepleri karşılanacak mıdır? Emeklilere yaşadıkları kentlerde ve şehirlerarası ulaşım araçlarında indirimli seyahat etme olanağı sağlanacak mıdır? Emekliler için de bir ‘açılım’ yapılacak mıdır?” sorularına ise dolaylı cevaplar verdi. Önceki gün emeklilerle ilgili çalışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını dile getiren Bakan Dinçer, Yağız'ın emekli açılımyla ilgili sorularına cevap vermek yerine, emeklilere aylık bağlama koşullarına, 2003 yılından bu yana emeklilere yapılan artışlara değindi. Bakan Dinçer, emeklilerine bağlanan gelir ve aylıkların kanunlarla belirlenen oranlara göre arttırıldığını kaydetti.(ANKA)

Geri Dön