HABER

Meryem suresi okunuşu: Meryem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Nüzul sırası bakımından 44. sırada olan Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. suresidir. Taha Suresinden önce, Fatır Suresinden sonra nazil olduğu rivayet edilen sure, Hz. İsa'nın dünyaya nasıl geldiğine değindiği için bu ismi almıştır. Meryem okunuşu nasıldır? Meryem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Meryem suresi okunuşu: Meryem suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Meryem Suresi Arapça Okunuşu
 • Meryem Suresi Anlamı
 • Meryem Suresinin Faydaları
 • Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi Nasıl Okunur?
 • Meryem Ne Demek?
 • Meryem Suresi Kaç Ayet?
 • Meryem Hangi Surede Bulunur?
 • Meryem Suresi Kaçıncı Cüz İçerisinde Bulunur?
 • Meryem Suresi Kaç Sayfa?
 • Meryem Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Meryem Suresi Ne Zaman Okunur?
 • Meryem Suresi Ne İçin Okunur?
 • Meryem Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Meryem Suresi Nasıl Ezberlenir?

Hz. İsa'nın doğumu hakkında bilgiler veren Meryem Suresi, Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa'ya atılan iftiralardan da bahsederek bu iftiraları reddeder. Hz. İsa'nın yanı sıra Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, Harun gibi başka peygamberlerin hayatlarına da değinilen surenin ana teması tevhit inancıdır. Surede bu tema etrafında zaman zaman peygamber kıssaları, zaman zaman ise kıyamete dair haberler konu edilir. İşte Meryem Suresi meali, Türkçe okunuşu ve açıklaması, faziletleri gibi hususlarda sizler için derlediğimiz detaylar...

Meryem Suresi Arapça Okunuşu

Kur'an-ı Kerim'in uzun kabul edilebilecek surelerinden biri olan Meryem Suresi okunuşu itibarı ile ahenkli ve ölçülü bir yapı arz eder. Meryem Suresi okunuşunu sizlere Latin harfleriyle aktarıyoruz. Ayrıca internet üzerinden bulabileceğiniz bir kıraat örneği ile harflerin doğru telaffuzunu öğrenebilirsiniz. Örneğin YouTube'a, Abdussamed Meryem Suresi yazarak eşsiz bir tilavet örneğine erişmeniz mümkündür.

 1. Kef ha ya ayn sad
 2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
 3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
 4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
 5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
 6. Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya
 7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
 8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
 9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
 10. Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
 11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
 12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
 13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
 14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
 15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
 16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
 17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
 18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
 19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
 20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
 21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
 22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
 23. Fe mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
 24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
 25. Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
 26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
 27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya
 28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
 29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
 30. Kale innı ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
 31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
 32. Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya
 33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
 34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
 35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
 36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym
 37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
 38. Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
 39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun
 40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
 41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
 42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a
 43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
 44. Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
 45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
 46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
 47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
 48. Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
 49. Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya
 50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
 51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
 52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
 53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
 54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
 55. Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
 56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
 57. Ve rafa'nahü mekanen aliyya
 58. Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
 59. Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
 60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
 61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya
 62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
 63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
 64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
 65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya
 66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
 67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a
 68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
 69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
 70. Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
 71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
 72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
 73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
 74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
 75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
 76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
 77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
 78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
 79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
 80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda
 81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
 82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
 83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
 84. Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda
 85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
 86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
 87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
 88. Ve kalittehazer rahmanü veleda
 89. Le kad ci'tüm şey'en idda
 90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
 91. En deav lirrahmani veleda
 92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
 93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
 94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda
 95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
 96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
 97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
 98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

Meryem Suresi Anlamı

Meryem Suresi konusu itibarı ile tevhit inancını temel almıştır. Tevhit inancının önemini vurgulamak için surede çeşitli peygamberlerin başlarından geçenler konu edilir. Bunlar arasında üzerinde en çok durulan peygamber ise Hz. İsa'dır. Ayrıca surede kıyamete dair çeşitli bilgiler de yer almaktadır.

1 - Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
2 - Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır.
3 - Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı.
4 - Şöyle demişti: "Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım."
5 - "Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et."
6 - "Ki bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirascı olsun. Rabbim, onu sen rızana kavuştur."
7 - (Allah şöyle buyurdu): "Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık."
8 - Zekeriyya: "Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi.
9 - (Allah yahut Cebrail ona şöyle) dedi: "Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin."
10 - Zekeriyya şöyle dedi: "Rabbim! Bana alâmet ver." Allah: "Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu.
11 - Nihayet (birgün konuşamayınca) mihrabdan kavmine karşı çıktı da onlara "Sabah ve akşam (Rabbinizi) tesbih edin" diye işaret etti.
12 - "Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" (dedik) ve daha çocukken ona hikmet verdik.
13 - Hem de katımızdan bir merhamet ve (günahlardan) paklık verdik, o çok takva sahibi idi.
14 - Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.
15 - Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.
16 - (Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.
17 - Sonra kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz (Cebrail)i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.
18 - Meryem: "Ben senden Rahmân (olan Allah) a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan (dokunma bana)" dedi.
19 - Melek: "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği bir elçiyim" dedi.
20 - Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim" dedi.
21 - Melek: "Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu (babasız çocuk vermek), bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden (ezelde) kararlaştırılmış bir iştir." dedi.
22 - Nihayet (Allah'ın emri gerçekleşti) Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi.
23 - Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi.
24 - Melek, Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. "Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı."
25 - "Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün."
26 - "Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân (olan Allah)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım" de.
27 - Sonra Meryem onu (İsa'yı) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler içinde şöyle) dediler: "Ey Meryem! doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın."
28 - "Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."
29 - Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler.
30 - (Allah'ın bir mucizesi olarak İsa şöyle) dedi: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitab verdi ve beni bir peygamber yaptı."
31 - "Beni, nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti."
32 - "Beni anneme kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı."
33 - "Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."
34 - İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.
35 - Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece "ol" der, o da oluverir.
36 - "Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin, işte dosdoğru yol budur."
37 - Ne var ki, fırkalar (yahudi ve hıristiyanlar) kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük (dehşetli) günü görecek kâfirlerin vay haline!
38 - Bize gelecekleri gün, neler işitecekler, neler görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
39 - (Ey Muhammed!) İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı (kıyamet) günü ile onları uyar. Onlar hâlâ gaflet içindedirler, onlar iman etmezler.
40 - Şüphesiz biz bütün yeryüzüne ve üzerindekilere varis olacağız. Ve onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir. {} İşte budur, ta beşikten tekrar dirilmesine kadar öyle doğan ve o sözleri söyleyen bir kuldur. {} Hakk (olan Allah)ın bildirdiğine göre Meryem'in oğlu İsa {} ki hakkında tartışıp duruyorlar. Görülüyor ki sûrenin başından beri ve buradan da sonuna kadar âyetler, hep elif fâsılasıyla biterken, sûrenin bu bölümünde yalnız yedi âyet "Nûn ve Mim" fâsılasıyla işlenmiş bir çerçeve içine alınmıştır. Bu da gösterir ki bu âyetler, bu sûrenin asıl maksadını anlatan karar mahiyetindeki âyetlerdir ki, başta Allah'a çocuk isnadını {} "Allah'ın çocuk edinmesi hiçbir zaman olur şey değildir. O'nu tenzih ederiz." âyetiyle reddedip Allah'ı tenzih etmekte ve İsa'nın dilinden de {} "Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk ediniz. İşte bu doğru bir yoldur." demek suretiyle tevhide davet etmektedir. Bu âyet, ta yukarıdaki {} "Ben Allah'ın kuluyum." (19/30) cümlesine atfedilmiştir. Dolayısıyla {} "Allah, benim Rabbimdir, dedi" demek olup İsa'nın konuşmasının bir devamıdır (Âl-i İmran Sûresi'nde geçen benzeri âyetin tefsirine de bkz: 3/51). Eldeki İncillerde de kendisine yer verilen bu söz, onun peygamberliğinde, davetinin özünü teşkil ettiği ve tevhid inancını net bir şekilde ifade ettiği için, burada tekrar sözkonusu yapılmıştır. {} Sonra fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler. Yahudiler bir türlü söyledi. Hıristiyanların kendi fırkaları da değişik tartışmaların içine girdiler; bir kısmı Allah'ın oğlu dediler, bir kısmı da Allah'ın kendisidir, yere indi sonra göğe çıktı dediler; diğer bir kısmı ise üçün biri dediler. Sağlam bir grup da Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu tasdik ettiler. {} "Vay haline o küfreden kimselerin!{}"
41 - Kur'ân'da İbrahim'i(n kıssasını da) an. Şüphesiz ki o, sıddık (özü, sözü doğru) bir peygamberdi.
42 - O, bir zaman babasına şöyle demişti: "Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"
43 - "Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da, seni doğru bir yola eriştireyim."
44 - "Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahmân (olan Allah)a âsî oldu."
45 - "Babacığım! Doğrusu ben korkarım ki, sana Rahmân'dan bir azab dokunur da şeytana (cehennemde arkadaş) olursun."
46 - Babası "Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki, eğer (onları kötülemekten) vazgeçmezsen, seni muhakkak taşlarım. (gerçektenveya söz ile- sana taş atarım). Haydi uzun bir müddet benden uzak ol" dedi.
47 - İbrahim şöyle dedi: "Selâm sana olsun, senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o, bana çok lütufkârdır."
48 - "Ben, sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden çekilip ayrılırım da Rabbime dua (ibadet) ederim. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım."
49 - İbrahim, kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık.
50 - Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik.
51 - Kur'ân'da Musa'yı da an; Şüphesiz ki o, ihlaslı bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi.
52 - Biz ona Tur dağının sağ yanından seslendik ve onu hususi bir konuşmada bulunmak üzere kendimize yaklaştırdık.
53 - Rahmetimizden de ona, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Meâl-i Şerifi
54 - Kur'ân'da İsmail'i de an; çünkü o, vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi.
55 - Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.
56 - Kitapta İdris'i de an; çünkü o, çok sadık (özü, sözü pek doğru) bir peygamberdi.
57 - Biz onu yüce bir yere yükselttik.
58 - İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
59 - Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. (Cehennemdeki "Gayya" vadisini boylayacaklardır.)
60 - Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.
61 - O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği "Adn" cennetleridir. Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır.
62 - Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
63 - İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur.
64 - "(Cebrail dedi ki: Ey Muhammed!) "Biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzdeki ve ardımızdaki (bütün geçmiş ve gelecek şeyler) ve bunların arasındakiler hep O'nundur. Rabbin de (seni) unutmuş değildir?"
65 - O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?
66 - Halbuki insan şöyle der: "Ben öldüğüm zaman, ileride gerçekten diri olarak (mezardan) çıkarılacak mıyım?"
67 - O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı?
68 - Rabbine andolsun ki biz onları (öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden kâfirleri) şeytanları ile beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız (ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler.).
69 - Sonra her zümreden Rahmân'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız.
70 - Sonra o cehenneme atılmaya layık olanların kimler bulunduğunu elbette biz daha iyi biliriz.
71 - İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
72 - Sonra Allah'dan korkup, sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız.
73 - Âyetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, o inkâr edenler, iman edenlere dediler ki :"Bu iki zümreden (Mümin ve kâfirlerden) hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir?"
74 - Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.
75 - Onlara de ki: "Kim sapıklık içinde ise, Rahmân ona mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. Nihayet kendilerine vaad edilen azabı, yahut kıyamet günü cehennemi gördükleri vakit, artık bilecekler kimin mevkii daha fena ve yardımcıları daha zayıfmış.
76 - Allah, hidayeti kabul edenlere, daha çok hidayet verir. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç bakımından da daha hayırlıdır.
77 - Şimdi âyetlerimizi inkâr eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir." diyen adamı gördün mü?
78 - O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?
79 - Hayır, asla öyle değil; biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız.
80 - O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri de hep elinden alacağız ve o, tek başına bize gelecektir.
81 - Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan başka ilâh edindiler.
82 - Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır.
83 - Görmedin mi? Biz şeytanları o kâfirler üzerine musallat ettik. Onları (günaha) kışkırtıp duruyorlar.
84 - Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların (ecel) günlerini sayıyoruz.
85 - O gün, takva sahiplerini, heyet olarak Rahmân'ın huzuruna toplayacağız.
86 - Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz.
87 - (O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.
88 - (Yahudilerle hıristiyanlar) "Rahmân, çocuk edindi" dediler.
89 - Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz.
90 - Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı,
91 - O Rahmân'a çocuk isnad ettiler diye...
92 - Halbuki Rahmân'a çocuk edinmek yaraşmaz.
93 - Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.
94 - And olsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır.
95 - Kıyamet günü onların herbiri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır.
96 - İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.
97 - (Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın.
98 - Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. (Şimdi) onlardan hiçbirini görüyor musun, yahud onların hafif bir sesini işitiyor musun?

Meryem Suresinin Faydaları

Meryem Suresi okuma ile ilgili pek çok muhtelif dini kaynakta çeşitli faydalardan söz edilmiştir. Bu doğrultuda Meryem Suresi fazileti bakımından pek çok İslam alimi tarafından övülmüştür. Peygamber Efendimizin hadislerinde de vurgulanan sure; İslam alemi için son derece önemli bir suredir.

 • Rasulullah, Meryem Suresini okuyanların İsmail, Yakup, İshak, İbrahim, Harun, Musa, İsa, Yahya ve Zekeriya peygamberlere iman edenlerin adedi miktarınca on sevap verileceğini müjdelemiştir.
 • Bir rivayete göre Meryem Suresini sıklıkla okumayı alışkanlık haline getirenler, can, evlat ya da mal bakımından bütün ihtiyaçlarına kavuşmadan öteki dünyaya intikal etmeyecektir.
 • Meryem Suresini 41 defa okuyan bir kimsenin yoksulluktan kurtulacağı rivayet edilmiştir.
 • Çocuğu olmayanlar için dua olarak Meryem Suresi sıklıkla tavsiye edilmiştir.

Hamile Kalmak İçin Meryem Suresi Nasıl Okunur?

İslam geleneğinde Meryem Suresi duası, çocuk hasreti ile yanıp tutuşmasına rağmen bir türlü evlat sahibi olamayan ailelere okunması tavsiye edilen sureler arasındadır. Meryem Suresi ile hamile kalanlar hakkında pek çok rivayete rastlamak mümkündür.

 • Hamileliklerinde düşük sorunu yaşayan kimselere, Meryem Suresinin 5 ile 15. ayetleri arasını bir kağıda yazarak zemzem suyuna koyması ve yazılar suda silininceye dek beklemesi önerilir. Daha sonra o kimse bu ayetleri okuyarak o suyu içerse bir daha böyle bir sorun yaşamayacaktır.
 • Hamile kalmak isteyen kadınlara hayızdan temizlendikten sonra; surenin 19, 21 ve 22. ayetlerini Yasin Suresinin 82-83. ayetleri ile birlikte zemzem suyunda bekletmesi tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde yazıların silinmesinin ardından bu ayetler okunarak bu su içilirse muradın kısa zamanda hasıl olacağı nakledilmiştir.
 • Bunlara ek olarak kolay ve ağrısız bir doğum yapmak isteyen kadınların da Meryem Suresini sık sık okuması nasihat edilmiştir.

Meryem Ne Demek?

Meryem, sözlük karşılığı olarak Türkçe'ye "ibadete düşkün insan" şeklinde tercüme edilebilir. Surenin Meryem Suresi ismini alması ise Hz. İsa'nın doğumundan bahsetmesi ile ilgilidir. Hz. Meryem, Hz. İsa'nın annesidir.

Meryem Suresi Kaç Ayet?

Meryem Suresi, 98 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in ortalama uzunluktaki sureleri arasında sayılabilir.

Meryem Hangi Surede Bulunur?

Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde Hz. Meryem'den bahsedilir. Ancak en detaylı biçimde ele alındığı sure Meryem Suresidir. Meryem Suresi, müstakil bir suredir ve başka bir surenin çatısı altında yer almaz.

Meryem Suresi Kaçıncı Cüz İçerisinde Bulunur?

Meryem Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 304. sayfasında ve 16. cüzünde yer alır.

Meryem Suresi Kaç Sayfa?

Meryem Suresi 7 sayfadan oluşur. 304. sayfada başlayan sure, 311. sayfada sona erer.

Meryem Suresi Nerede İndirilmiştir?

Meryem Suresinin genel olarak Mekke döneminde nazil olduğu kabul edilir. Surenin Rasulullah'ın risaletinden beş ya da altı yıl sonra Habeşistan hicretinden hemen önce indiği nakledilmiştir. Ancak çeşitli kaynaklarda 58 ve 71. ayetlerin Mekke değil, Medine döneminde nazil olduğu ifade edilmiştir. Ancak pek çok alim, ayetlerin konusu bakımından birbiriyle sıkı ilişki içerisinden olan yapısından dolayı, bu rivayetlere şüpheyle yaklaşmıştır.

Meryem Suresi Ne Zaman Okunur?

Meryem Suresi okuma hususunda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Münasip olan herhangi bir zaman ya da mekanda sure okunabilir.

Meryem Suresi Ne İçin Okunur?

 • Çocuk sahibi olmak isteyenlere Meryem Suresi okumak tavsiye edilir.
 • Daha önceki hamileliklerinde düşük gibi sorunlarla karşılaşan kimselere Meryem Suresi okumanın iyi geldiği inancı yaygındır.
 • Hamile kadınların daha sağlıklı ya da ağrısız bir hamilelik ve doğum geçirmek için bu sureyi okuması faydalıdır.
 • Sureyi sıklıkla okuyan bir kimsenin bütün ihtiyaçlarını gidermeden vefat etmeyeceği söylenmiştir.
 • 41 defa Meryem Suresi okuyanın yoksulluktan kurtulacağı söylenmiştir.

Meryem Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler için geçerli olduğu gibi Meryem Suresini de ezberden okumak için abdest almak gerekli değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir halde el sürmek İslam fakihleri tarafından münasip görülmemiştir. Dolayısıyla sureyi mushaftan okumak için abdest almak gerekir.

Meryem Suresi Nasıl Ezberlenir?

Meryem Suresi, yedi sayfa tutan uzun bir suredir. Dolayısıyla ezberlemek için ciddi bir çaba vermek gerektiği açıktır. Ancak ezberleme sürecini daha verimli bir hale getirebilmek için bazı yöntemlerden yararlanılabilir.

 • Zihniniz daha açık olacağı için sabahın ilk saatlerinde ezber çalışmaya başlamanız daha etkili olacaktır.
 • Ezber potansiyelinize göre kelime grupları belirleyerek önce bu kelime gruplarını ezberlemek, çalışmalarınız ilerledikçe işinizi kolaylaştıracaktır.
 • Başka imamlar tarafından surenin okunuşunu dinlemek doğru telaffuzları idrak edebilmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle Arap harflerine aşinalığı olmayan okuyucularımızın harflerin mahreçlerini öğrenebilmek için bu yolu izlemesini tavsiye ederiz. İnternet üzerinden pek çok kıraat örneğine ulaşabilirsiniz.
 • Bir sondan bir baştan ya da her sayfadan birer ayet ezberlemek hafızlar tarafından da verimli bir biçimde kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, özellikle Meryem Suresi gibi uzun surelerde, surenin sonlarına doğru ortaya çıkabilecek ezber aksaklıklarının önüne geçebilmektedir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler