HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nisa suresi 34. ayet tefsiri ve meali nedir? Nisa suresi 34. ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İslam aleminde oldukça önemli bir yeri olan Nisa suresi, Kuran-ı Kerim’in 4. iniş sırasına göre 92. sırada bulunur. Kadınları ve onların konumunu anlatan bu surenin 34. ayeti oldukça merak edilmektedir. Günümüzde hâlâ araştırılmaya devam etmektedir. Bu sure ismini, “kadınlar” anlamına gelen “nisa” sözcüğünden almıştır. Toplam 176 ayetten oluşan surede, erkeklerin kadınları koruyup kollamaları gerektiğinden bahsedilir. Peki, Nisa suresi 34. ayetin okunuşu nasıldır?

Nisa suresi 34. ayet tefsiri ve meali nedir? Nisa suresi 34. ayeti okunuşu ve anlamı nedir?

İçindekiler

 • Nisa suresi 34. ayet nasıl okunur?
 • Nisa suresi 34. ayet ne anlama gelir?
 • Nisa suresi 34. ayet tefsiri nedir?
 • Nisa suresi ne için okunur?
 • Nisa suresi ne anlatıyor?
 • Nisa suresi 34. ayet faziletleri nelerdir?

Kuran-ı Kerim’de 4. sırada yer alan Nisa suresi, Maide suresinden önce ve Al-i iImran suresinden sonra gelir. Bu sürede kadınların haklarından, hukuki ve sosyal konumlarından bahsedilir. Bu yüzden de adı Nisa’dır. Medine döneminde inen bu sure, toplam 176 ayet içerir. Bu ayetler arasında yer alan 34. Ayet ise oldukça araştırılır. Şeriat hukukunda yer alan bazı hükümlerin bazılarının Nisa suresindeki ayetlere ve anlamlarına göre oluşturulduğu bilinir.

Nisa suresi 34. ayet nasıl okunur?

Nisa suresi, Kuran-ı Kerim’de yer alan ve oldukça araştırılan bir sure olarak öne çıkar. Bu surenin Arapça ve Türkçe okunuşu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Nisa suresi 34. ayet okunuşu şu şekildedir:

 • Er ricâlu kavvâmûne alân nisâi bi mâ faddalallâhu ba’dahum alâ ba’dın ve bi mâ enfekû min emvâlihim.
 • Fes sâlihâtu kânitâtun hâfizâtun lil gaybi bi mâ hafizallâh(hafizallâhu).
 • Vellâtî tehâfûne nuşûzehunne fe ızûhunne vahcurûhunn (vahcurûhunne) fîl medâcıı vadrıbûhunne, fe in ata’nekum fe lâ tebgû aleyhinne sebîlâ(sebîlen).
 • İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ(kebîran).

nisa34

Nisa suresi 34. ayet ne anlama gelir?

Nisa suresi 34. ayet, özellikle üzerine tartışılan ve günümüzde de hala araştırılan bir suredir. Bu surenin Arapçadan Türkçeye direkt olarak çevirisine bakılarak anlamı öğrenilebilir. Nisa suresi 34. ayet anlamı ise şöyledir:

 • Allah’ın, (iki cinse) birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdır; Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

Nisa suresi 34. ayet tefsiri nedir?

Nisa 34 ayet Türkçesi öğrenildikten sonra bu surenin tefsiri de merak edilmektedir. Sure oldukça uzun olduğu için tefsiri de uzundur. Nisa suresi 34. ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

Burada yalnızca kocaların değil, bütün erkeklerin koruyucu ve yönetici (kavvâmûn) olmaları iki gerekçeye dayandırılmıştır: a) Allah insanların bir kısmına diğerlerinden üstün kabiliyetler vermiştir, bu cümleden olarak koruma ve yönetme bakımından erkekler, kadınlardan daha uygun özelliklerle donatılmışlardır. b) Erkekler aile geçimini ve diğer malî yükümlülükleri üstlenmişlerdir. Bazı müfessirlere göre bu iki gerekçeden birincisi insan tabiatının değişmez özelliğidir; genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön plandadır, kadınlarda ise duygu öne çıkar. Koruma bakımından fizikî güç önemlidir ve erkekler bu yönden daha güçlüdürler. İkinci gerekçe ise yaratılıştan değil, kültür ve medeniyet şartlarına bağlı alışkanlıklar, âdetler, tutumlardan kaynaklanmaktadır. İslâm’ın geldiği çağda daha yoğun, günümüzde ise önemli ölçüde olmak üzere erkeklerin bu fonksiyonları da devam etmektedir. İslâm hukuk kurallarına göre erkek hem –geniş mânada– ailenin geçiminden tek başına sorumludur, hem de mehir, diyet, cihad gibi malî tarafı olan yükümlülükleri vardır.

Erkeğin “kavvâm” olması hangi yetkileri ve vazifeleri ihtiva etmektedir? Bu soruya verilen cevaplar eskiden yeniye değişik olabilmiştir. Yalnızca âyet ve hadislerin lafızlarını değil, bunların yanında uygulamayı ve dolayısıyla örf ve âdeti de göz önüne alan müctehid ve müfessirler, sözlük mânası “bir şeyin üzerinde duran, hâkim olan, özen gösteren, onunla yakından ilgilenen” demek olan kavvâmlığa, “reislik, yöneticilik, eğitim, koruma, savunma, ıslah, kazanma, üretme” mânalarını yüklemişlerdir. Tarih boyunca erkekler bu işleri ve sıfatları, fiilen kadınlardan daha ziyade yüklenmişlerdir. Çağımızda kelimeye yüklenen hâkim mâna ise “aile reisliği”dir.

Âyetten erkeklerin yönetim, savunma ve koruma bakımlarından genel olarak önde oldukları anlaşılmakla beraber, takip eden cümleler göz önüne alındığında burada, aile kurumunda hâkimiyet ve yöneticilik mânasının ağır bastığı görülecektir. Ailede kurucu unsur karı-kocadır. Bu temel kurumu oluşturan, yöneten, yönlendiren dinî, ahlâkî, hukukî kurallar vardır. Kurallara uyulduğu müddetçe mesele yoktur. Taraflar kuralları bozar, hakları çiğnerse düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmek üzere çeşitli tedbir ve müeyyideler devreye girecektir. Bu âyette kadının, 128. âyette ise kocanın hukuku çiğnemesi ve düzene baş kaldırması (nüşûz) ele alınmıştır. Aile hayatı içinde kadın, kurallara göre rolünü ifa edip etmemesi yönünden iki sıfatla nitelendirilmiştir: Sâliha ve nâşize. Sâliha kadınlar hem kocalarının ve diğer aile fertlerinin yanında (açıkta, zâhirde) hem de onların bulunmadıkları yerlerde (gayb) vazifelerini hakkıyla yerine getirir; Allah’ın koyduğu, toplumun benimsediği kuralların dışına çıkmaz, aileye ihanet etmez, şerefine leke sürmezler. Bazı davranış ve tavırları sebebiyle yoldan çıkma, hukuka baş kaldırma (nüşûz) belirtileri gösteren, böylece nâşize olması ihtimali beliren kadınlara karşı ne yapılacak, aile düzeni ve hukuku nasıl korunacaktır? Bu noktada Kur’an-ı Kerîm vazifeyi ailenin reisi sıfatıyla önce kocaya vermektedir. Öngörülen tedbirlere başvurmasına rağmen koca düzeni sağlayamazsa ve ailenin dağılmasından korkulursa sıra hakemlere gelecektir. Âyette hukuka baş kaldıran, meşrû aile düzenini bozmaya kalkışan (nâşize) kadına karşı erkeğin yapabileceği şeyler öğüt vermek, yatakta yalnız bırakmak ve dövmek şeklinde sıralanmıştır. Öğüt vermek ve yatakta yalnız bırakmak, küsmek gibi tedbirler problem teşkil etmemiştir, ancak dövme tedbiri özellikle çağımızda, kadın hakları ve insanlık haysiyeti yönlerinden önemli bir tartışma konusu olmuştur. Esasen tefsir ve hadis kitaplarına bakıldığında kadının baş kaldırma durumunda bile kocası tarafından dövülmesini, eski tefsirciler arasında da farklı yorumlayanların, bunun câiz olmadığını ileri sürenlerin bulunduğu aşağıdaki alıntılarda görülmektedir.

Dövme tedbiri ve hükmünün –bu âyet dışında– en önemli dayanağı ilgili hadislerdir. Bu hadislerin, aksini söyleyen rivayetlere nisbetle daha sahih ve sağlam olanlarında Peygamberimiz kadınların dövülmesini menetmekte, eşlerini dövenlere “hayırsız” demekte, bu davranışla aynı yuvayı ve yatağı paylaşmanın bağdaşmazlığına, insanî ve ahlâkî olmadığına dikkat çekmektedir (Buhârî, “Nikâh”, 93). Bu âyetin geliş sebebi olarak zikredilen bir olay da, esasen Araplar’da âdet haline gelmiş bulunan kadın dövme eylemine Hz. Peygamber’in olumsuz bakışını ve bunu ortadan kaldırma iradesini yansıtmaktadır (bk. Cessâs, II, 188; Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, I, 415).

Fıkıh kitaplarında dövmenin şekli ve miktarı üzerinde durulmuş, kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması genel olarak kaydedilmiştir. Bazı tefsircilere göre vurma tamamen semboliktir, meselâ müfessir Atâ’ya göre misvak (dişlerin temizlendiği, fırça büyüklüğündeki özel, yumuşak ağaç dalı) gibi bir şeyle yapılacaktır (Cessâs, II, 189; İbn Atıyye, II, 48).

İkinci nesil âlimlerinden Atâ, hukuku çiğneyen kadına uygulanacak müeyyide ile genel olarak kadını dövme konusundaki hadisleri birlikte değerlendirmiş ve şu sonuca varmıştır: Erkek, namusu lekeleyecek bir davranışta bulunmayan, yalnızca nâşize olan karısını dövemez, ancak ona karşı öfkesini ortaya koyabilir. Atâ’nın bu anlayışını açıklayan –biri eski, diğeri çağdaş– iki tefsir âlimi farklı dayanaklardan hareket etmişlerdir. Bunlardan Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’ye göre Atâ, âyette geçen dövmenin ibâha (serbest bırakma) ifade ettiğini, genel olarak erkeğin karısını dövmesini yasaklayan hadislerin ise kerâhet (mekruh ve çirkin görme) hükmü getirdiğini tesbit etmiş ve sonuç olarak “Koca, karısını dövemez” demiştir (I, 420; Atâ’nın konuya ilişkin diğer bir açıklaması için bk. İbn Âşür, V, 43-44).

Kocasına baş kaldırdığı, aile hukukunu çiğnediği, uzun zaman sevdiği ve kabullendiği kocasını istemez olduğu için karının, kocası tarafından –belli ölçüler içinde– dövülebileceği hükmüne tarihîlik açısından da bakılmıştır. İbn Âşûr’a göre dövme izni bazı toplulukların veya toplum tabakalarının örf, âdet ve ruh hallerine riayet edilerek verilmiştir, her zamanda ve her durumda geçerli değildir. Nüşûz durumunda kocanın karısını dövebilmesi için aralarında yaşadıkları toplumda dövmenin ayıp, anormal, aşağılayıcı, zarar verici, hukuka aykırı telakki edilmemesi, kocanın öfkesinin karısı tarafından ancak bu vasıta ile hissedilir olması gerekir, izin böyle topluluklar ve durumlar için geçerlidir. Hz. Ömer’in Mekke halkı ile Medine halkını, kadınlara hâkimiyet bakımından karşılaştırdığı şu sözleri de toplum değiştikçe ilişki ve davranışların da değişebileceğini göstermektedir: “Biz muhacirler kadınlarımıza hâkimdik, sözümüzden çıkmazlardı, Medine’ye gelince gördük ki, Medine’nin yerli kadınları kocalarına hâkim durumdalar, bu defa bizim kadınlarımız da onlara benzemeye, onlar gibi davranmaya başladılar” (Buhârî, “Nikâh”, 83; İbn Âşûr, V, 41-42).

Bize göre bu âyette, kadının aile hukukunu çiğnemesi halinde bir ıslah tedbiri olarak başvurulabilecek belli başlı yolların insanlığın tecrübeleri ve özellikle içinde yaşanılan topluluğun örf ve âdeti dikkate alınarak zikredilirken “kocanın karısını dövmesi” eylemine de yer verilmiş olmakla beraber, bu uygulama Hz. Peygamber tarafından toplum ıslah edilerek, insanın ve özellikle zevcenin dövülemeyeceği ifade ve telkin edilerek kötülenmiş, “iyi bir kocanın karısını dövemeyeceği” kaidesi bu yakışıksız davranışın önüne bir set olarak konmuştur. Burada sünnet (Resûlullah’ın sözleri ve uygulaması) âyeti neshetmemiş, yerelliğini ve kültürel bağlamını açıklamıştır. (Kaynak: Kur'an Yolu)

Nisa suresi ne için okunur?

Kadınlar anlamına gelen sure olan Nisa suresinin neden okunduğu araştırılmaktadır. Bu sure çeşitli olaylarda ve zamanlarda okunabilir. Nisa suresi şu durumlar için okunabilir:

 • Akrabalar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek
 • Allah’tan af dileyip affa vesile olmak
 • Gelinlerin yeni evlerinde hoş karşılanması için
 • Aile içine taze bir muhabbet getirmek

Nisa suresi ne anlatıyor?

Nisa suresi 34. ayet meal gibi diğer ayetlerin meallerine de bakıldığında bu surenin kadınlarla ilgili olduğu görülebilir. Kadınların sosyal ve hukuki konumları gibi konulara yönelen sure, İslam hukuku açısından da önemlidir. Kadın erkek ilişkilerinde gerçekleşebilecek pek çok durumun sınırlarını da çizmiştir. Ayrıca miras paylaşımı ile ilgili konulara da değinilen bir suredir.

Nisa suresi 34. ayet faziletleri nelerdir?

Nisa suresi 34. ayetinin fazileti ve sırları ile ilgili pek çok şey söylenebilir.Nisa suresi 34. ayet faziletleri:

 • Nisa suresinin okuyan kişilerin Allah’ın affına sığınacağının ve şirkten uzak kalacağı rivayet edilmiştir.
 • Nisa suresinin 64. ve 110. ayet-i kerimelerini okuyan kişilerin tüm günahlarının affedileceği rivayeti vardır.
 • Rasulullah, bu sureyi okuyanların köleyi serbest bırakmakla aynı sevaba sahip olduğunu buyurmuştur.
 • Bu sureyi okumanın aile içine sağlık, düzen ve muhabbet getirdiği söylenmiştir.
 • Nisa suresini okumanın akrabalar arasındaki nifak ve anlaşmazlıkları yok ettiği rivayet edilmiştir.

En Çok Aranan Haberler