HABER

MEB yayınladı: 2021 Ücretli öğretmenler için Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı

MEB yayınladı: 2021 Ücretli öğretmenler için Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programı açıklandı. Kurs programının uygulanmasında yer almak isteyen adaylar için şartlar açıklandı. Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı başvuru şartları, eğitimin niteliği ve diğer detaylar haberimizde...

Atanamayan ya da mezun olduğu bölümden iş bulamayan yüksek okul mezunu vatandaşlar, ücretli öğretmenlik için başvuru şartlarını araştırıyor. MEB'in resmi internet sitesinde yayımladığı Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programı açıklandı. Kurs programının uygulanmasında yer almak isteyen adaylar için şartlar açıklandı. İşte Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı 2021 detayları...

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KURS PROGRAMI

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğitimciler aşağıdaki öncelik sırasına göre
görevlendirilirler;

1- Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Özel Eğitim
Uygulamaları Farkındalık Eğitici Eğitimi Kursu’na katıldığını belgelendirenler,

2- Bu eğitimcilerin sayıca yetersiz olması durumunda ise; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2015000069-2015000141 ve 2015000222
numaralı “Bütünleştirme Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu” na katıldığını
belgelendirenler, eğitimci olarak görev alabilirler.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programı’nı tamamlayan bireyler;

a) Özel eğitimde etik değerleri bilir ve korur.

b) Özel eğitim mevzuatını bilir.

c) Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.

d) Bireysel farklılıkları inceleme yaklaşımlarını açıklar.

e) Eğitsel-davranışsal ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.

f) Program uyarlama süreçlerini uygular.

g) Yetersizliği olan bireylerin özelliklerini açıklar.

h) Bireyselleştirilmiş eğitim programını açıklar.

i) Bireyselleştirilmiş eğitim programı gerekliliğini yorumlar.

j) BEP geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili örnek
uygulamalar yapar.

k) Uygulamalı davranış analizi yapar.

l) Davranış değiştirme yöntem ve tekniklerini örneklerle açıklar.

m) Sınıf yönetimi yöntem ve tekniklerini uygular.

n) Dil ve iletişim becerileri yöntem ve tekniklerini kullanır.

o) Özel eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

p) Bağımsız hareket becerilerinin öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.

q) Akademik becerilerin öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.

r) Beceri ve kavram öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.

s) Aile eğitiminin amacını, önemini ve temel ilkelerini tartışır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu kurs programı; özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında,
hayat boyu öğrenme kurumlarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenmiştir ve aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde uygulanır.

1. Kurs Programı, alan uzmanları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan
öğretmenleri iş birliğinde hazırlanmıştır.

2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul / kurumlarda eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.

3. Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programına katılan bireylere amaçları ve içeriği yoluyla; aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

4. Eğitim ortamı gerektiğinde grup çalışmasına (büyük-küçük grup çalışmaları) imkân
sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

5.Her bir sınıf için katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

6. Konuların işlenişinde; Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulama ağırlıklı, aktif
öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Bu kapsamda, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması uygun olacaktır.

7. Program süresince, bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme,
çözümleme, derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.

8. Katılımcıları aktif kılan öğretme-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılırken
içerik, katılımcı özellikleri, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip bireylere hitap edebilecek
yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.

9. Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, bireylerin
yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

PROGRAMIN KREDİSİ

Genel kurs programlarında kredilendirme yapılmamaktadır.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati şekilde uygulanacak olup;
toplam kurs süresi 80 saattir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

a) Programın başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyini ölçmek
amacıyla 20 soruluk ön test değerlendirmesi yapılacaktır.

b) Kurs programına katılan kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla test
sınavı uygulanacaktır. Sınav; 50 sorudan oluşan ve ağırlıklarına göre tüm
konuları kapsayan çoktan seçmeli (dört seçenekli) test sorularından
oluşturulacaktır. Sınavda 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Programın uygulama sürecinde;

1. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının
bulunmaması durumunda öğretmen/eğitimci tarafından hazırlanan ders notları
kullanılmalıdır.

2. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek
nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.

3. Yararlanılacak bazı araç ve gereçler şunlardır:

Kaynak kitaplar,
Bilgisayar,
Projeksiyon,
Akıllı Tahta,
Fotoğraflar,
Afiş,
Broşür,
Dergiler,
Uyarıcı Pano,
Fotoğraflar,
Televizyon,
Masal Kitabı,
Eğitici Film,
Cd Vb.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön