HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İşte AK Parti seçim beyannamesinin tam metni; Çalışanlara yönelik düzenlemeler, siyasi partiler kanunu, adalet sisteminde değişiklik...

Türkiye için tarihi önem taşıyan 14 Mayıs seçimlerine 1 ay kala AK Parti seçim beyannamesini yayınladı. Ekonomiden yapay zekaya, adalet sisteminden sağlıkta yapılacak değişikliklere, eğitimden gençlere verilen müjdeye kadar çok sayıda maddenin yer aldığı beyannameyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. İşte AK Parti seçim beyannamesinin tam metni...

İşte AK Parti seçim beyannamesinin tam metni; Çalışanlara yönelik düzenlemeler, siyasi partiler kanunu, adalet sisteminde değişiklik...

14 Mayıs seçimlerine 1 ay kala AK Parti adaylarını tanıttı ve merakla beklenen beyannamesini yayınladı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde ilk kısmında, Türkiye Yüzyılı'nın, afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacağı ifade edildi. 481 sayfadan ve 6 kısımdan oluşan metinde tamamında şu ifadeler yer alıyor;

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ak-parti-beyanname-banner

ÇOCUK EVLİLİKLERİNE MÜDAHELE

Aile, kadın ve çocuk başlığında şu bilgiler yer aldı:

"Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz.

• Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkânlarını genişleteceğiz.
• Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız.
• Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla doğurganlık
hızını nüfus yenilenme oranının üzerinde tutacak politikaları uygulamaya
devam edeceğiz.
• Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans
ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz.
• İş ve aile yaşamını uyumlaştıracak politika ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.
• Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almalarını teşvik edecek, finansman kaynaklarına
erişim ve kooperatifler yolu ile kadın girişimciliğini güçlendireceğiz.
• Çocuk bakım mesleğinin kayıtlı hale gelmesini ve profesyonelleşmesini destekleyeceğiz.
• Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânlarını artıracağız."

ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.
• Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza
kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz.
• Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız.
• Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
• Kayıtdışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Rehberliği ve
gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha
da etkinleştireceğiz.
• Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız."

TÜRK LİRASI DESTEKLENECEK

Bir taraftan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer
yandan enflasyon ile mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettirecek,
enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.
• Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları artıracağız.
• Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir
eşgüdüm sağlayacağız.
• Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlamasını daha da güçlendirip, gıda arz güvenliğini sağlayacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne
geçeceğiz.
• Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalarımıza paralel bir şekilde vatandaşlarımıza yansıyan enerji maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yaklaşım
sergileyeceğiz.
• Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini
giderecek politikalara hız kazandıracağız.
• Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde
önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal
konut projelerine kararlılıkla devam edeceğiz.
• Yönetilen-yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyonda atalet azaltılacaktır.
• Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip
edilerek uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin tedbirler alınacaktır.

YAPAY ZEKA ALANINDA 50 BİN İSTİHDAM

Türkiye Yüzyılı, Dijitalin Yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılda dijital devlet,
siber güvenlik, büyük veri ve yapay zekâ, blokzincir gibi yenilikçi dijital
teknolojilerde gerçekleştireceğimiz atılımlarla, ülkemizi Dijital Türkiye hedefine ulaştıracağız.
• Yapay Zeka Stratejimiz ile yapay zekâ alanının GSYH’ye katkısını yüzde 5’in üzerine çıkaracağız.
• Yapay Zeka alanında 50.000 kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10.000 mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer almasını
sağlayacağız.
• Yerli yapay zeka dil modellerimizi geliştireceğiz.
• Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren uluslararası endekslerde ilk 10’a
taşıyacağız.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA ÖNCELİK

Hızlı şarj teknolojileri, enerji yoğunluğu yüksek batarya hücre teknolojileri, havayolu ulaşımına alternatif ulaşım sistemleri ve tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemlerinde öncü bir ülke olacağız.
• Türkiye’yi yeni nesil elektrikli otomobil üssü haline getirme hedefimiz
doğrultusunda, yerli otomobilimiz TOGG’un seri üretimini yıllar içinde artırarak 2030 yılına kadar 1 milyon araca ulaşacağız.
• Stratejik yüksek teknoloji ürünlerinden mikroçiplerin tasarım, üretim
ve ticarileşmesi için başta İstanbul ve Ankara illerimiz olmak üzere özel
sektörü çok yıllı olacak şekilde destekleyeceğiz. Çip tasarımı alanında
insan kaynağı havuzunun geliştirilmesi için üniversitelere altyapı, lisans,
prototoip üretimi ve personel geliştirme alanlarında destek vereceğiz.
• Uzaya fırlatmaya hazırlandığımız TÜRKSAT 6A sayesinde ülkemiz,
dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına
girecek, haberleşme ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyaçlarımızı bundan böyle milli imkânlarla karşılayacağız.
• Ay Misyonu kapsamında insansız uzay aracımızın tasarım ve üretim
çalışmalarını tamamlayarak bu görevde kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün
ve milli uzay roketi motorunu geliştireceğiz.
• Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi kapsamında bir Türk vatandaşının
bilim misyonu ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi çalışmalarını tamamlayacağız.

SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞECEK

Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla ‘‘Yasama Reformu’’ yapacağız.
• Siyasi Partiler Kanunu’nu özgürlükçü bir anlayışla ve çerçeve yasa
şeklinde yenileyeceğiz.
• Seçim kanunlarının mevzuattaki dağınık görünümüne son vererek bu
konuda temel bir kanun düzenleyeceğiz.
• Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız.
Belirli sayıda vatandaşın kanun teklifi vermesine veya bir kanunu iptal
için Anayasa Mahkemesine başvurmasına imkân tanınmasını sağlayacak,«Halk Teşebbüsü» ile katılımı güçlendireceğiz.
• Dijital oylama ve müzakere yöntemleri geliştirerek ‘‘e-demokrasi’’
platformu oluşturacağız.

PARTİ KAPATMALARA MECLİS İZNİ

Siyasi parti kapatma davalarının açılmasını ve kararın yerine getirilmesini TBMM iznine bağlayacağız.

• Alevi vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini karşılayan politikalarımızı artırarak devam ettireceğiz.
• Roman vatandaşlarımızın başta istihdam, iskân ve eğitim olmak üzere
tüm sorunlarının çözümüne hız vererek her türlü ayrımcılık zeminini ortadan kaldıracağız.
• Gayrimüslim vatandaşlarımızın herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve inançlarının özgür bir şekilde yaşamalarının sağlanması hukuk devletinin güvencesi altında olmaya devam edecektir.
• İki yıl önce açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planını geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz.
• Başta AİHM ve BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere uluslararası
insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimizi geliştireceğiz.
• Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, ortaklık hukukunun yenilenme ihtiyaçlarını da gözeterek kararlılıkla sürdüreceğiz.
• Tamamen milli iradeden doğan, geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü,
baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye
yüzyılına kazandıracağız.

ADALET SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

• Adil yargılanma hakkını tüm unsurlarıyla birlikte anayasada münhasıran ve daha ayrıntılı şekilde düzenleyecek, anayasal güvenceyi güçlendireceğiz.
• Soruşturmaların etkin ve eksiksiz yürütülmesi suretiyle delil toplama işlemlerinin duruşmalara bırakılmaksızın savcılıkça tam ve eksiksiz bir
şekilde yapılmasını temin edeceğiz.
• Adalet Bakanlığına bağlı adli kolluk teşkilatı kuracağız. Böylece polisin adli ve idari görevleri arasındaki ayrımı kesin olarak belirleyecek, adli
soruşturmaların etkinliğini artıracağız.
• Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurlarını genişleteceğiz, cezasını artıracağız.
• Kesin nitelikteki mahkeme kararlarına karşı mahallinde itiraz yolu
getirerek vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünü güçlendireceğiz. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki ayrı üst meslekurulu oluşturacağız.
• Coğrafi teminatı hayata geçireceğiz.
• HSK’nın ihraç kararı dışındaki disiplin kararlarına karşı da yargı yolunu açacağız.
• Hâkim ve savcıların atama, nakil ve terfi sistemini, objektif ölçütlere
dayalı ve liyakat esaslı olarak geliştireceğiz.
• İstinaf mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcıların talepleri
dışında belirli bir süreden önce ilk derece mahkemelerine atanamayacaklarına ilişkin güvence getireceğiz.
• Yüksek yargı üyeliğine seçilebilmek için en az 50 yaş ile birinci sınıf
olmanın yanı sıra belli bir mesleki kıdem şartı getireceğiz.
• Hâkimlik ve savcılık mesleğinde emeklilikte yaş haddini yükselteceğiz.

EĞİTİM

• Eğitimin tüm kademelerinde müfredata “Değerler Eğitimi”ni entegre eden bir yaklaşımı hayata geçireceğiz.
• Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkartacağız.
• 5 milyon öğrencimize verilmekte olan ücretsiz öğle yemeği desteğini devlet okullarımıza yaygınlaştıracağız.
• Küresel gelişmeler ışığında sürekli güncelleme gerektiren eğitim alanında başarının kritik faktörü öğretmenlerimizdir. Tüm öğretmenlerimiz her yıl hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.
• Çocuklarımızın yetenek ve becerilerine uygun alanlara yönelmelerini güçlendirecek yeni mekanizmalar geliştireceğiz.
• Tüm okullarımızda etüt imkanlarını yaygınlaştıracak, velilerimizin iş hayatıyla okul programlarını uyumlaştıracağız.
• Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok kez yapılmasını sağlayacağız.
• Bilgi üretme ve araştırma-geliştirme kapasitemizi daha da artırmak için doktora eğitimini cazip hale getirerek, yıllık mezun sayısını 9 binden 25 bine çıkaracağız.
• Uluslararası öğrenci sayımızı 260 binden 1 milyona çıkararak, Türkiye’yi dünyada en çok tercih edilen ilk beş ülkeden biri yapacağız.
• Uluslararası sıralamalarda ilk 500’de en az 10 üniversitemizin yer almasını sağlayacağız.

SAĞLIK

• Yerli ve milli aşı üretim kapasitemizi yapacağımız ilave yatırımlarla daha da artıracak ve ülkemizi bu alanda önemli bir ihracatçı konumuna getireceğiz.
• Sağlık turizminin geliştirilmesi için akreditasyon ve denetim altyapısını güçlendireceğiz.
• Evde bakım ve teletıp uygulamalarının kapsamını genişleteceğiz.
• Aile diş hekimliği uygulamasını hayata geçireceğiz.
• Palyatif bakım hizmetleri kapasitesini arttıracağız.
• COVID-19 örneğinden hareketle olası

ak-parti-beyanname-banner

En Çok Aranan Haberler